Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo, sobre régimen de incompatibilidad de la percepción de pensiones

CatalanSpanish

Por medio del presente  te remito para tu conocimiento la Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo, sobre régimen de incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados.

PINCHA AQUI ACCEDER A LA DISPOSICION

Per mitjà del present et remet per al teu coneixement l’Orde TET/1362/2011, de 23 de maig, sobre règim d’incompatibilitat de la percepció de la pensió de jubilació del sistema de la Seguretat Social amb l’activitat exercida per compte propi pels professionals col·legiats.

Esperant que esta informació siga del teu interés, rep un cordial salutació.

PUNXA ACÍ ACCEDIR A LA DISPOSICIÓ